*** VAŽNO ***     Poštovani, obaviještavamo vas da se poslovanje u Veterinarskoj ambulanti Pets2vets odvija u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka / GDPR / koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. Temeljem odredbi  Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  (“Narodne novine broj” 42/2018), Zakona o radu (“Narodne novine” br. 93/14 i 127/17), Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 71/14, 118/14 i 154/14) i članka Društvenog ugovora, Alan Genter direktor Veterinarske ambulante Pets2Vets, privatna praksa, Ivice Hiršla 11 Koprivnica, dana 23. svibnja 2018. godine,  donosi sljedeći     PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA     Opće odredbe   Članak 1.   Ovim Pravilnikom Veterinarska ambulanta Pets2Vets, privatna praksa uređuju se opća pravila zaštite osobnih podataka. U postupku zaštite, nadzoru nad prikupljanjem, obrade i korištenju osobnih podataka primjenjuju se odredbe UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA, od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)  (u daljnjem tekstu Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe zaštite osobnih podataka EU 2016/679 ( Narodne novine  broj: 42/2018) (u daljnjem tekstu Zakon) U skladu s člankom  3. Uredbe, Veterinarska ambulanta Pets2Vets, privatna praksa, Ivice Hiršla 11 Koprivnica, obveznik je primjene Uredbe te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.   Članak 2.   Sukladno članku 4. točka 7. Uredbe Veterinarska ambulanta Pets2Vets, privatna praksa, je voditelj obrade osobnih podataka koji određuje svrhe i sredstva  obrade...